Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Van ’t Hul & Brouns Accountants

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a: Opdrachtnemer: Van ’t Hul Brouns Accountants, ingeschreven bij de kamer van Koophandel voor

Oost Nederland onder nummer 54307473.

b: Opdrachtgever: de wederpartij van Van ’t Hul & Brouns Accountants met wie een overeenkomst

tot het verrichten van diensten wordt gesloten.

c: Overeenkomst: De overeenkomst van opdracht, waarbij Van ’t Hul & Brouns Accountants zich jegens

opdrachtgever verbindt om werkzaamheden te verrichten.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, opdrachten,

rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Opdrachtnemer zich

verbindt/zal verbinden om Werkzaamheden te verrichten voor Opdrachtgever, alsmede op alle

daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende Werkzaamheden.

2. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze

uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) overeenkomst

of opdrachtbevestiging.

3. In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige

voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.

4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer

uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. De onderliggende Opdracht/Overeenkomst – tezamen met deze algemene voorwaarden - geven

de volledige afspraken tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer weer met betrekking tot de

Werkzaamheden waarvoor de Overeenkomst is gesloten.

 

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op een van de navolgende wijzen en tijdstippen:

a: hetzij, indien een opdrachtbevestiging wordt toegestuurd, op het moment waarop

Opdrachtnemer de aan Opdrachtgever toegestuurde en door deze voor akkoord ondertekende

opdrachtbevestiging heeft terug ontvangen;

b: hetzij, indien geen opdrachtbevestiging wordt toegestuurd, op het moment waarop een

door Opdrachtnemer gedaan aanbod door Opdrachtgever uitdrukkelijk mondeling of

schriftelijk en ongewijzigd is aanvaard;

c: hetzij, indien de door Opdrachtgever verstrekte opdracht niet is voorafgegaan door een

aanbod van Opdrachtnemer, op het moment waarop Opdrachtnemer met de uitvoering

van die opdracht een aanvang heeft gemaakt. Het staat ieder van partijen niettemin vrij te

bewijzen dat de Overeenkomst op een andere wijze en/of op een ander tijdstip is tot stand

gekomen.

2. De in artikel 1 onder a bedoelde opdrachtbevestiging is gebaseerd op de door Opdrachtgever

aan Opdrachtnemer verstrekte informatie en wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig

weer te geven.

3. De Overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd aangegaan, tenzij partijen uitdrukkelijk anders

zijn overeengekomen dan wel uit aard, inhoud of strekking van de verleende opdracht voortvloeit

dat de Overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan.

 

Artikel 4. Gegevens opdrachtgever

1. Opdrachtgever is gehouden om alle Bescheiden welke Opdrachtnemer naar zijn oordeel nodig

heeft voor het correct uitvoeren van de verleende Opdracht, (a) in de gewenste vorm,

(b) op de gewenste wijze en (c) tijdig ter beschikking van Opdrachtnemer te stellen.

Opdrachtnemer bepaalt wat onder gewenste vorm, gewenste wijze en tijdig dient te worden

verstaan.

2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte

Bescheiden ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de Opdracht

niet anders voortvloeit.

3. Opdrachtnemer heeft het recht om de uitvoering van de Opdracht op te schorten tot het moment

dat Opdrachtgever aan de in het eerste en tweede lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.

4. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor schade, kosten en boeten die het gevolg is van

onjuiste of onvolledige Bescheiden.

5. Voor rekening en risico van Opdrachtgever zijn de door Opdrachtnemer gemaakte extra kosten en

extra uren, alsmede de overige schade voor Opdrachtnemer, vanwege het niet, niet tijdig of niet

behoorlijk verschaffen door de Opdrachtgever van voor de uitvoering van de Werkzaamheden

noodzakelijke Bescheiden.

 

Artikel 5. Opdracht

1. Opdrachtnemer voert de overeenkomst uit naar beste kunnen en met inachtneming van de

toepasselijke wet- en (beroeps) regelgeving.

2. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de overeenkomst wordt uitgevoerd en door welke

personen/werknemers.

3. Opdrachtnemer heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door een door

Opdrachtnemer aan te wijzen derde.

4. Indien tussen opdrachtgever en Opdrachtnemer een termijn/datum is afgesproken waarbinnen

de opdracht dient te worden uitgevoerd en Opdrachtgever verzuimt om een aanbetaling te doen,

indien afgesproken, de noodzakelijke stukken tijdig, volledig en in de gewenste vorm en wijze ter

beschikking te stellen, dan zal een overleg tussen opdrachtgever en Opdrachtnemer plaatsvinden en

zal er een nieuwe termijn worden afgesproken.

5. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te

beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk en met zoveel woorden

tussen opdrachtgever en Opdrachtnemer is overeengekomen

6. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van alle personen, ook derden, die

bij de uitvoering van de Werkzaamheden door de Opdrachtnemer zijn ingeschakeld.

 

Artikel 6. (Beroeps)regelgeving

1. Opdrachtgever verleent telkens en volledig medewerking aan de verplichtingen die voor

Opdrachtnemer voortvloeien uit de toepasselijke (beroeps)regelgeving.

2. Opdrachtgever is ermee bekend dat Opdrachtnemer - onder meer, doch niet uitsluitend:

a. op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht kan zijn om bepaalde, in die wet- en

regelgeving omschreven en tijdens de uitvoering van zijn Werkzaamheden bekend geworden,

transacties te melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde autoriteiten.

b. op grond van geldende wet- en regelgeving in bepaalde situaties een fraudemelding zal moeten

doen.

c. krachtens geldende wet- en regelgeving verplicht kan zijn om een onderzoek naar de (identiteit

van) Opdrachtgever c.q. de cliënt te doen.

3. Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat bij Opdrachtgever ten

gevolge van het voldoen door Opdrachtnemer aan de voor hem geldende wet- en

(beroeps)regelgeving.

 

Artikel 7. Geheimhouding en exclusiviteit

1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van

de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die

hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen

resultaten. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke- of beroepsregelen opdrachtnemer

een informatieplicht opleggen.

2. Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die

uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of

vergelijkende doeleinden.

3. Uitgezonderd het bepaalde in het vorige lid, is opdrachtnemer niet gerechtigd de informatie die

hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan

waarvoor zij werd verkregen.

 

Artikel 8. Intellectuele eigendom

1. Het uitvoeren van de Opdracht door Opdrachtnemer houdt niet in de overdracht van intellectuele

eigendomsrechten die bij Opdrachtnemer rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan

tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de Opdracht behoren toe aan Opdrachtnemer.

2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de producten waarin intellectuele

eigendomsrechten van Opdrachtnemer zijn vervat, dan wel producten waarop intellectuele

eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan Opdrachtnemer gebruiksrechten

heeft verworven - waaronder in dit verband in elk geval, maar niet uitsluitend, begrepen:

computerprogramma`s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, templates,

macro’s en andere geestesproducten - te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de in het tweede lid genoemde producten zonder

voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer aan derden ter hand te stellen,

anders dan ter verkrijging van een deskundig oordeel omtrent de uitvoering van de Werkzaamheden

door Opdrachtnemer. Opdrachtgever zal in dat geval zijn verplichtingen op grond van

dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.

 

Artikel 9. Overmacht

1. Indien partijen de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kunnen

nakomen ten gevolge van overmacht in de zin van art. 6:75 BW dan worden die verplichtingen

opgeschort tot op het moment dat partijen alsnog in staat zijn deze op de overeengekomen wijze

na te komen.

2. In geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet hebben partijen het recht om de

overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen,

overigens zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat.

 

Artikel 10. Honorarium

1. Het honorarium van Opdrachtnemer bestaat uit een vooraf vastgesteld bedrag dan wel wordt

berekend op basis van de tarieven per door Opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid en is

verschuldigd naarmate door Opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn

verricht. Indien een vastgesteld bedrag is overeengekomen, is opdrachtgever gehouden een tarief

per gewerkte tijdseenheid aan Opdrachtnemer te voldoen, indien en voor zover de werkzaamheden

de in de overeenkomst voorziene werkzaamheden te boven gaan.

2. Het honorarium is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.

3. Naast het honorarium worden de door Opdrachtnemer gemaakte onkosten en de declaraties door

Opdrachtnemer ingeschakelde derden aan opdrachtgever in rekening gebracht.

4. Opdrachtnemer heeft het recht om een voorschot te vragen aan opdrachtgever.

5. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is

uitgevoerd, honoraria of prijzen en wijziging ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd het

overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.

6. Het honorarium, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde

derden en gemaakte onkosten, wordt per maand, per kwartaal of per jaar, zulks ter keuze van

Opdrachtnemer, aan opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtnemer is te allen tijde

gerechtigd een eenmaal gekozen frequentie van declareren te wijzigen. Over alle door

Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt indien de wet daartoe verplicht

de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

7. Reclamaties op in rekening gebrachte declaraties dienen plaats te vinden binnen de betaaltermijn

zoals vermeld op de factuur.

8. Begrotingen van het honorarium ter zake van werkzaamheden dienen schriftelijk

en uitdrukkelijk te zijn verstrekt en zijn vrijblijvend en niet bindend.

 

Artikel 11. Betaling

1. Betaling door Opdrachtgever van de aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen dient, zonder

dat Opdrachtgever recht heeft op enige aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen 14

(dertig) dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. De dag van betaling is de dag

van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van Opdrachtnemer.

2. Opdrachtnemer bepaalt te allen tijde zelf aan welke openstaande vordering van Opdrachtgever

hij enige betaling toerekent.

3. Indien Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn, dan wel een andere

tussen partijen overeengekomen termijn, heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in

verzuim en is Opdrachtnemer gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in

rekening te brengen.

4. Indien Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is

Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle door Opdrachtnemer gemaakte gerechtelijke en

buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de

eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.

5. In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de

Werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk

aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag en de verschuldigde rente(n) en kosten.

6. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van

Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, dan wel indien Opdrachtgever nalaat een voorschot dan

wel een declaratie binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn te voldoen, is Opdrachtnemer

gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in

een door Opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te

stellen, is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van

de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer

uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

 

Artikel 12. Termijnen

1. Indien tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer een termijn/datum is afgesproken waarbinnen de

Opdracht dient te worden uitgevoerd en Opdrachtgever verzuimt om: (a) een vooruitbetaling te

voldoen - indien overeengekomen - of (b) de noodzakelijke Bescheiden tijdig, volledig, in de

gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen, dan treden Opdrachtgever en

Opdrachtnemer in overleg over een nieuwe termijn/datum waarbinnen de Opdracht dient te worden

uitgevoerd.

2. Termijnen waarbinnen de Werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen

als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk en met zoveel woorden tussen Opdrachtgever en

Opdrachtnemer overeengekomen is.

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid en vrijwaringen

1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever die ontstaat doordat

Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige Bescheiden heeft verstrekt.

2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade

die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door Opdrachtnemer.

3. Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die het

rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de

uitvoering van de Opdracht. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal één maal het

honorarium over de - tot het moment van de toerekenbare tekortkoming(en) - verrichte

werkzaamheden in het kader van de desbetreffende Opdracht. Indien uitvoering van de Opdracht

een periode bestrijkt die langer is dan zes maanden dan wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld

op één maal het honorarium over de in het kader van de Opdracht in de laatste de zes maanden

verrichte werkzaamheden.

4. Een samenhangende serie van toerekenbare tekortkomingen geldt als één toerekenbare

tekortkoming.

5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien en

voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer of haar leidinggevend

management.

6. Opdrachtgever is gehouden om schadebeperkende maatregelen te nemen.

7. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die

veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer geen, onjuiste of onvolledige Bescheiden

heeft verstrekt.

8. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden (medewerkers van

Opdrachtnemer en door Opdrachtnemer ingeschakelde derden daaronder begrepen) die in verband

met de uitvoering van de Opdracht schade lijden welke het gevolg is van het handelen of nalaten

van Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie.

 

Artikel 14. Opzegging

1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen zonder

inachtneming van een opzegtermijn. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is

voltooid, is opdrachtgever het honorarium verschuldigd overeenkomstig de door Opdrachtnemer

opgegeven uren voor werkzaamheden die ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht.

2. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren.

3. Indien tot opzegging is overgegaan door opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer recht op

vergoeding van het aan zijn zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, alsmede op

vergoeding van additionele kosten die Opdrachtnemer reeds heeft gemaakt en kosten die

voortvloeien uit eventuele annulering van ingeschakelde derden.

4. Indien tot opzegging is overgegaan door Opdrachtnemer, heeft opdrachtgever recht op

medewerking van Opdrachtnemer bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er

sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van opdrachtgever waardoor

Opdrachtnemer zich genoodzaakt ziet tot opzegging als in dit lid bepaald, is dat opdrachtgever alle

onderliggende openstaande voorschotten dan wel alle declaraties heeft voldaan.

 

Artikel 15. Opschortingrecht

1. Opdrachtnemer is bevoegd om na een zorgvuldige belangenafweging de nakoming van al zijn

verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan

opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever

volledig zijn voldaan.

2. Het eerste lid is niet van toepassing met betrekking tot bescheiden van opdrachtgever die (nog)

geen bewerking door Opdrachtnemer hebben ondergaan.

3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van opdrachtgever die is veroorzaakt door de

door de opschorting veroorzaakte vertraagde afhandeling van werkzaamheden

 

Artikel 16. Vervaltermijn

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en

andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband

met het verrichten van Werkzaamheden door Opdrachtnemer, in ieder geval na één jaar na het

moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van

deze rechten en bevoegdheden. Deze termijn betreft niet de mogelijkheid om een klacht in te

dienen bij de daartoe aangewezen instantie(s) voor de klachtbehandeling en/of de Raad voor

Geschillen.

 

Artikel 17. Elektronische communicatie

1. Tijdens de uitvoering van de Opdracht kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer door middel van

elektronische middelen met elkaar communiceren.

2. Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade tengevolge van het

gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schade

ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie,

onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door

programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische

communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het

telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen,

behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.

3. Zowel opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen

verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van

voornoemde risico’s

4. De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de

inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat

tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.

Artikel 18. Overige bepalingen

1. Indien Opdrachtnemer op locatie van opdrachtgever werkzaamheden verricht, draagt

opdrachtgever zorg voor een geschikte werkplek, die voldoet aan de wettelijke

gestelde ARBO-normen en aan andere toepasselijke wet- en regelgeving met

betrekking tot arbeidsomstandigheden. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen

dat Opdrachtnemer in dat geval wordt voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar

het oordeel van Opdrachtnemer noodzakelijk of nuttig zijn om de overeenkomst uit te voeren en

die voldoen aan alle daaraan te stellen vereisten. Met betrekking tot ter beschikking

gestelde faciliteiten is opdrachtgever verplicht voor continuïteit zorg te dragen onder

meer door middel van afdoende back-up, veiligheid en viruscontrole procedures.

2. Opdrachtgever zal geen bij de uitvoering van de werkzaamheden betrokken

medewerkers aannemen of benaderen om bij opdrachtgever, al dan niet tijdelijk,

direct of indirect in dienst te treden, dan wel direct of indirect ten behoeve van

opdrachtgever, al dan niet in loondienst, werkzaamheden te verrichten gedurende de

looptijd van de overeenkomst of enige verlenging daarvan en gedurende twaalf

maanden daarna.

 

Artikel 19. Toepasselijk recht en forumkeuze

1. De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

2. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin

Opdrachtnemer gevestigd is.

3. In afwijking van het bepaalde in lid 2 kunnen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gezamenlijk

kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting

 

Artikel 20. Reparatieclausule nietigheden

1. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende

Opdracht/Overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht

zijn, dit tengevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan

zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene

voorwaarden of de onderliggende Opdracht/Overeenkomst.

2. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of de onderliggende

Opdracht/Overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel

geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling -

vooreerst- automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of

strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.

3. Onverminderd het bepaalde in lid 2 kunnen partijen desgewenst in overleg treden teneinde

nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen.

Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q.

vernietigde bepaling.